Analiza SWOT Twojej firmy

Analiza SWOT jest narzędziem analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Obejmuje mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia ze strony otoczenia przedsiębiorstwa.

Mocne i słabe strony

Mocne strony to pozytywne czynniki wewnętrzne zachodzące w danej organizacji, które wyróżniają ją na rynku. To najważniejsze czynniki sukcesu, które pozwalają dostosować się do zmian w otoczeniu. Analiza mocnych stron powinna obejmować głównie obszary zasobów ludzkich, sprzedaży i obsługi klienta, logistyki i produkcji, obszary finansowe, narzędzia do realizacji procesów biznesowych itp. Słabe strony natomiast dotyczą wewnętrznych czynników negatywnych, związanych z ograniczeniami zasobów i innymi czynnikami wpływającymi na sprawność działania organizacji.

Szanse i zagrożenia

Szanse to wszelkie istniejące procesy, zachodzące w otoczeniu organizacji, które mogą wpłynąć na jej rozwój. Źródłem szans mogą być obszary ekonomiczne, prawne, środowiskowe, etyczne, polityczne i technologiczne. Zagrożenia dotyczą negatywnych procesów występujących w otoczeniu, które mogą utrudnić funkcjonowanie danej firmy, podnosić koszty, a nawet prowadzić do upadku.

Przeprowadzając analizę SWOT powinniśmy dążyć do tego, aby redukować zagrożenia i wykorzystywać szanse, a także eliminować słabe strony i wzmacniać mocne strony. Te czynniki pomagają w określeniu strategii danej firmy, wpływają na jej działania i rozwój. Mocne i słabe strony odnoszą się do tego, co istnieje wewnątrz organizacji, natomiast szanse i zagrożenia dotyczą wszystkiego, co znajdziemy w otoczeniu.